Domov -> Inšpektorat -> Delovna področja

Delovna področja

Medobčinski inšpektorat opravlja za občine ustanoviteljice Vrhnika, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Gorenja vas-Poljane, Žiri, Borovnica, Log-Dragomer in Horjul upravne naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic na naslednjih področjih:
 
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
 • izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
 • urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
 • oskrba s plinom,
 • urejanje javnih parkirišč,
 • javna razsvetljava v naseljih,
 • javni potniški promet,
 • upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb,
 • mirujoči promet v naseljih in parkiranje,
 • občinske takse,
 • turistične takse,
 • ravnanje s plodno zemljo,
 • zimska služba,
 • uporaba zastave in grba,
 • označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
 • in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.
 

Medobčinski inšpektorat deluje na področju inšpekcijskega nadzora kot inšpekcijski organ, na področju prekrškov pa kot prekrškovni organi. Medobčinski inšpektorat, s ciljem preventivnega ukrepanja, odgovarja na ustna in pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij ter obvešča javnost o kršitvah občinskih predpisov preko medijev in na druge načine.