Domov -> Predstavitev

Predstavitev

Medobčinski inšpektorat je pričel z delovanjem  1. 4. 2005 kot organ Skupne občinske uprave občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica (Uradni list RS, št. 117/2004, 109/05). Pri izvrševanju nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Inšpektor pri izvrševanju upravnih nalog ravna po usmeritvah župana in nalogah tajnika občine ustanoviteljice, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.

Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, štev. 139/06, ZORed) v drugemu odstavku 2. člena daje podlago za ustanovitev medobčinskega redarstva. Občine Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer, Horjul in Borovnica so se 5. 2. 2007 odločile, da bodo pristopile k ustanovitvi skupnega organa Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« sedmih občin soustanoviteljic: Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul, dne 5. 2. 2008. Odlok o ustanovitvi skupnega organa »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v nadaljevanju: odlok) temelji na ugotovitvi, da zagotavljanje javnega reda in miru ter v zvezi s tem varovanje življenja in zdravja ter premoženja prebivalcev in lokalne skupnosti, pomeni potrebo in interes občin. Gre za naloge, ki jih lahko opravljajo samostojno, vendar je izvajanje teh nalog neločljivo povezano z ukrepi, ki lahko pomenijo poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pomeni, da je treba zagotoviti tako organizacijo služb in usposobljenost izvajalcev nalog oziroma pooblaščenih oseb, da bo zagotovljeno zakonito in sorazmerno delo pooblaščenih uradnih oseb občinskih redarstev. Odlok temelji torej na načelih pravne države (2. člen Ustave) in načelu enakosti pred zakonom (14. člen Ustave). Obe načeli pa hkrati dopuščata poseg v načelo samostojnosti občin z ZORed, s katerim je določen zakonski okvir za organiziranje ustreznih služb, usposobljenost pooblaščenih delavcev ter njihova pooblastila v službi. Osrednja vsebina predloga odloka je zakonski okvir za organiziranje občinskih redarstev. ZORed je poenotil organe lokalne samouprave s tem, da preprečuje nastajanje po nazivu in pooblastilih različnih vrst pooblaščenih občinskih uradnih oseb oziroma po imenu in vsebini različnih občinskih upravnih in prekrškovnih organov, kar bi lahko vneslo pravno negotovost med ljudi, s katerimi te uradne osebe in organi prihajajo v neposreden stik. Obligatorno ustanovitev redarstva nalaga zakon le mestnim občinam, zaradi posebnosti mestnih občin in njihovega posebnega interesa za zagotavljanje javnega reda in miru ter kompleksnosti nalog na področju prometa. Druge občine pa lahko ustanovijo občinsko oziroma medobčinsko redarstvo, glede na njihove potrebe in interese.

Z letom 2012 Logatec ni več del SU MIRED.

Občini Gorenja vas-Poljane in Žiri sta 1.1.2016 pristopili k SU MIRED.