Domov -> Inšpektorat -> Pristojnosti

Pristojnosti

Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.


Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
 
  • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
  • izdati odločbo o prekršku s predpisano globo,
  • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
  • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščenOd januarja 2005 je Medobčinski inšpektorat tudi prekrškovni organ, ki odloča o prekrških na prvi stopnji. Inšpektorat kot prekrškovni organ občin soustanoviteljic:
 
  • opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov občin soustanoviteljic in drugih aktov, s katerimi občine soustanoviteljice urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,
  • vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
  • opravlja okoljsko nadzorstvo nad ravnanjem s komunalnimi odpadki,
  • sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov občin soustanoviteljic,
  • vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.